Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten terzake door of namens Bonnie & Clyde Studios en haar partners Make Up Academy België/ TomVmakeup verzorgde trainingen en opleidingen.
2. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de partners zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen koper en Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Inschrijving.
1. Alle aankondigen, offertes en aanbiedingen van Bonnie & Clyde Studios en haar partners Make Up Academy België/ TomVmakeup zijn vrijblijvend.
2. Inschrijven voor een workshop of opleiding gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup bevestigt per e- mail separaat de inschrijving. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving en/of betaling door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.
3. Door de inschrijving aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3. Opleidingen en workshops.
1. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleiding en training. Na afloop van de opleiding of training kan de koper een evaluatieformulier ontvangen. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup zal dat gebruiken om de opleidingen en workshops waar nodig te verbeteren alsmede haar docenten te beoordelen.
2. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup  geleverde opleidingen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup kenbaar worden gemaakt, t.a.v. Bonnie & Clyde Studios, Baron Opsomerlaan 17 bus 1, 2500 Lier. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de koper geacht geen klachten te hebben.
3. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup workshops en opleidingen kunnen slechts een beperkt aantal inschrijvingen aanvaarden. In het geval van een overaanbod aan inschrijvingen behoudt Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup zich het recht om de laatst ingeschreven kopers een vervangende workshop of opleiding aan te bieden. Indien een vervanging niet mogelijk is wegens schrapping uit het aanbod, zal Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup het deelnamegeld restitueren aan de koper.
4. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup behoudt zich het recht om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training of opleiding geen doorgang te laten vinden. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren. In het geval van een tekort aan inschrijvingen behoudt Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup zich het recht om de ingeschreven kopers een vervangende workshop of opleiding aan te bieden. Indien een vervanging niet mogelijk is wegens schrapping uit het aanbod, zal Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup het deelnamegeld restitueren aan de koper.
5. In geen geval kan Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup aansprakelijk worden gesteld voor enige ingebrekestelling van haar partners.

4. Betaling.
1. In de prijs inbegrepen: workshop/opleiding, dranken (water, koffie, thee), middagmaal indien vermeldt. Enige vereiste kosten worden gecommuniceerd in het workshop/opleidingsoverzicht.
2. De deelnamekosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur.
3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup zich het recht om de koper uit te sluiten van deelname.
4. Betalingen worden namens Bonnie & Clyde Studios /Make Up Academy België/ TomVmakeupdoor overschrijving uitgevoerd deze worden ontvangen per mail na aankoop product webshop. Zij verplichten zich tot en staan zowel tijdens als na de uitvoering in voor geheimhouding van uw gegevens. Ook staan zij er volledig voor in dat hun werknemers en de directie deze geheimhouding strikt zullen naleven.

5. Annulering en wijziging.
1. Bij annulering door een koper van een inschrijving worden de deelnamekosten niet gerestitueerd. Indien een koper verhinderd is voor deelname is hij/zij wel gerechtigd een vervanger deel te laten nemen.
2. Indien door omstandigheden een bepaalde opleiding of cursus onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende workshop of opleiding. Indien een vervanging niet mogelijk is omdat Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup de workshop of opleiding schrapt uit het aanbod zal Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup het deelnamegeld restitueren aan de koper. De koper heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid van Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup is uitgesloten.
3.Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten of sprekers te vervangen.
4. Aan informatie op www.bonnieandclydestudios.be en andere online platforms of websites waarop uitingen van Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup zijn vermeld aangaande workshops, opleidingen of events kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup zich het recht voor het workshop- of, opleidingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.

6. Intellectueel eigendom.
1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan koper verstrekte materialen komen ofwel Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup ofwel de door Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup ingehuurde trainers toe.
2. Alle door Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup in het kader van de workshop, opleiding of event aan koper verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de koper of diens organisatie. Het is de koper, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de koper niet toegestaan om op basis van de door of namens Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup verstrekte informatie (workshop- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.
3. De industriële en intellectuele eigendomsrechten van de door de cursist verstrekte materialen (bijvoorbeeld ingestuurde verhalen of gedichten) blijven bij de cursist.

7. Gebruik van Informatie.
De gegevens die u op Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup verstrekte formulieren invult, zullen gebruikt worden voor de doeleinden van de inschrijving. Ze zullen opgeslagen worden in de databases van Bonnie & Clyde Studios en worden uitsluitend gebruikt door Bonnie & Clyde Studios. U heeft op elk moment recht op toegang tot deze gegevens en kunt u weglatingen en correcties aanvragen door contact op te nemen met info@bonnieandclydestudios.be/info@muacademy.com/info@tomvmakeup.com De geleverde gegevens kunnen door Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup gebruikt worden om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in uw specialisatiedomein via publicaties, nieuwsbrieven, evenementen en andere commerciële aanbiedingen.

8. Aansprakelijkheid.
1. Met het geven van de workshops of opleiding of het organiseren van events aanvaardt Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup geleverde workshop, opleiding en event de uiterste zorg wordt betracht, kan Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup noch de trainers, opleiders en sprekers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
2. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, ongeval,verlies of diefstal ontstaan op de workshop-, opleidings- of eventlocatie.
3. Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup is niet aansprakelijk voor de door de koper dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de koper of enige derde van door Bonnie & Clyde Studios/Make Up Academy België/ TomVmakeup verstrekte informatie (workshop- of opleidingsmateriaal) of geleverde workshop of opleiding of georganiseerd event.